Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻABIEJ WOLI

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zabiawola.pl

Treść strony

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc ta jest niezależna od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza, czy też od wyników w nauce ucznia – podstawowym kryterium jest tutaj dochód na osobę w rodzinie ucznia oraz inne przesłanki.

STYPENDIUM SZKOLNE

UWAGA! WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15 WRZEŚNIA, W PRZYPADKU SŁUCHACZY KOLEGIÓW DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA DANEGO ROKU SZKOLNEGO.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

UWAGA! Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych!

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł.

Dochód rodziny oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1058 t.j. z późn. zm.).

Wysokość stypendium szkolnego ustala się na podstawie §5 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola oraz art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. Rodziców niepełnoletniego ucznia.
 2. Pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia).
 3. Dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, lub kopie decyzji o waloryzacji świadczeń.
 • kopia odpisu wyroku sądowego o wysokości zasadzonych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art.8 ust.5 ustawy o pomocy społecznej;
 • aktualny nakaz podatkowy, oświadczenie lub zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 • oświadczenie lub zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z praktyk szkolnych;
 • oświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, stypendium stażowego;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny;
 • oświadczenie w przypadku korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.

Pouczenie:

 1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia w wyznaczonym terminie imiennych rachunków i faktur, wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne.

W przypadku, gdy wartość wszystkich rachunków i faktur przewyższy kwotę stypendium, zwrot kosztów zakupu nastąpi tylko do kwoty przyznanego świadczenia. Natomiast w przypadku gdy wartość wszystkich rachunków i faktur będzie niższa niż kwota stypendium, zwrot nastąpi do wysokości przedstawionych wydatków.

Akceptowane będą faktury i rachunki wystawione w okresie od 1 lipca 2019 r., jeżeli wydatki zostały dokonane na rok szkolny 2019/2020.


WYDATKI PODLEGAJĄCE REFUNDACJI:

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących ORYGINAŁÓW dokumentów:

 1. Faktur VAT.
 2. Imiennych rachunków.
 3. Imiennych biletów miesięcznych.
 4. Dokument potwierdzający odpłatność za zakwaterowanie w bursie lub internacie.
 5. Umowy kupna-sprzedaży (np. w przypadku kupna rzeczy używanych od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).
 6. Faktury VAT i potwierdzenia opłaty w przypadku abonamentu internetowego (z faktury VAT musi bezpośrednio wynikać jaka jest wysokość opłaty za Internet, faktury zbiorcze za usługi telekomunikacyjne bez wyszczególnienia opłaty za Internet nie będą uwzględniane, faktury stanowiące podstawę refundacji opłat za dostęp do Internetu muszą być wystawione wyłącznie na wnioskodawcę).
 7. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, na basen itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia (oświadczenie wychowawcy oraz pieczęć szkoły, podpis i pieczątka dyrektora placówki).

Powyższe dokumenty powinny zawierać m.in.:

 1. Nazwę wystawcy.
 2. Datę sprzedaży.
 3. Numer dokumentu.
 4. Koszt towaru (+ kwota słownie).
 5. Imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy) oraz dokładny adres.
 6. Sposób płatności.
 7. Pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku, wnioskodawca własnoręcznie opisuje dany przedmiot na odwrocie faktury, szczegółowo wskazując rodzaj towaru, dla kogo i w jakim celu został on zakupiony z dopiskiem: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia” i składa swój własnoręczny podpis.

Faktury bądź rachunki, muszą być wystawione na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy wniosek, dokumenty nie spełniające wymogów formalnych nie będą przyjmowane.

Refundacji kosztów podlegają:

1) Podręczniki i lektury szkolne obowiązujące w roku szkolnym, na który zostało przyznane stypendium, książki rozwijające zainteresowania ucznia, vademecum, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice, matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe;

2) Tornister, plecak lub torba szkolna;

3) Sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, bokserskie, kimono );

4) Strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego, w tym:

 koszulka sportowa,

 spodenki sportowe lub getry,

 dres (spodnie dresowe + bluza dresowa),

 obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego oraz lekkie obuwie sportowe typu tenisówki, halówki, trampki;

5) Ubranie robocze wymagane przez szkołę, np. na praktykę zawodową (faktura opisana na odwrocie przez dyrektora szkoły);

6) Mundurek szkolny, strój galowy wymagany przez szkołę (faktura opisana na odwrocie przez dyrektora szkoły);

7) Przybory i materiały do nauki zawodu (faktura opisana na odwrocie przez dyrektora szkoły);

8) Artykuły szkolne (m. in.: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, papier kancelaryjny, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator, cyrkiel oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół);

9) Biurko szklone, krzesło do biurka, lampka do biurka /biurowa;

10) Drukarka, tusz oraz papier do drukarki;

11) Pokrycie kosztu abonamentu internetowego (faktury za abonament internetowy od września do czerwca w roku szkolnym, na który zostało przyznane stypendium wraz z potwierdzeniem zapłaty);

12) Zestaw komputerowy (lub laptop, notebook), głośniki lub słuchawki, części do komputera, oprogramowanie systemowe, nośniki danych, czytniki e-book oraz tablet;

13) Koszt uczestnictwa w zajęciach muzycznych i związany z tym zakup instrumentów niezbędnych do nauk;

14) Koszt uczestnictwa na zajęciach na basenie za naukę bądź doskonalenie pływania i związany z tym zakup stroju kąpielowego, klapków, okularów pływackich, czepka;

15) Koszty uczestnictwa: w kursach nauki języków obcych, zajęciach sportowych, tanecznych, plastycznych, itp., czesne za naukę w szkole, opłata za egzaminy, opłata wpisowa;

16) Koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

17) Koszty dojazdu do szkół poza stałe miejsce zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz słuchaczy kolegiów uczących się poza terenem gminy Jastrząb);

18) Koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, obozy sportowe, wyjścia do kina czy teatru (od września do czerwca w roku szkolnym, na który zostało przyznane stypendium, z możliwością przedłożenia do refundacji po zakończonym pobycie);

19) Koszty zakwaterowania w bursach, internatach (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów);

20) Koszt zakupu okularów, soczewek, szkieł kontaktowych.

Refundacja kosztów może dotyczyć również udziału: w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, m.in.: wyjazdy: do kina i teatru, na basen i wycieczki szkolne, nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowe. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i słuchacze kolegiów, którzy uczą się poza miejscem zamieszkania mogą ubiegać się o refundację kosztów związanych z dojazdem do szkół środkami komunikacji publicznej oraz zakwaterowania w bursie lub w internacie.

Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników, komputera, sprzętu sportowego lub instrumentów muzycznych. W sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży. Dokument taki powinien określać przedmiot sprzedaży, cenę oraz potwierdzenie dokonania płatności i odbioru przedmiotu.

W ramach refundacji wydatków na zakupy dokonywane w sklepach internetowych lub serwisach zakupowych nie uwzględnia się do rozliczenia kosztów transportu (wysyłki) zamówionych przedmiotów. Dowodem wydatkowania środków na zakupy dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego może być wyłącznie faktura VAT lub rachunek imienny wystawione przez sprzedawcę.

 

Metryka

 • autor: Elżbieta Kwiatkowska Kierownik GOPS Żabia Wola, data: 2019-09-02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6383
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-03 15:50:32