Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻABIEJ WOLI

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zabiawola.pl

Treść strony

Gminna Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY PRZYSŁUGUJE rodzinom wielodzietnym zamieszkałym na terenie Gminy Żabia Wola, tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze oraz w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców wychowuje troje lub więcej dzieci.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom posiadającym meldunek na terenie Gminy Żabia Wola i faktycznie zamieszkującym na terenie gminy i przysługuje rodzinom wielodzietnym bez względu na kryterium dochodowe.

Karta Dużej Rodziny jest imienna, posiada termin ważności oraz unikalny numer. Otrzymuje ją każdy członek rodziny wielodzietnej.               

Karta Dużej Rodziny jest ważna od 1 października każdego roku do 30 września kolejnego roku z możliwością przedłużenia ważności na kolejny rok.   

W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny dla uprawnionych członków rodziny przedstawiciel ustawowy składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 5, wniosek stanowiący załącznik do Uchwały.

Przy składaniu wniosku dla dziecka powyżej 18 roku życia, kontynuującego naukę należy dołączyć zaświadczenie, ważną legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.


PRZEDŁUŻENIE KARTY DUŻEJ RODZINY
Warunkiem przedłużenia ważności Karty Dużej Rodziny jest przedstawienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społęcznej dokumentów potwierdzających uprawnienia, czyli ponowne złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
Pracownik przyjmuje wniosek i weryfikuje załączone dokumenty. Jeśli rodzina nadal spełnia warunki do posiadania kart, pracownik przedłuża ich ważność na kolejny rok licząc od 1 października.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA DUŻEJ RODZINY:
Każdy posiadacz Karty , na jej podstawie, posiada możliwość skorzystania ze zniżek wskazanych w uchwale Nr 21/VI/2011 , w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. Zniżkami wynikającymi z w/w uchwały są :

  • umożliwianie członkom Rodziny Wielodzietnej dostępu do ofert kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązującej ceny biletów;
  • umożliwianie członkom Rodzin Wielodzietnych korzystania  z pływalni „Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim – 50% zniżki od obowiązujących cen biletów;
  • umożliwianie dostępu do zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Dom Kultury w Żabiej Woli poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia;
  • umożliwianie korzystania, Rodzinom Wielodzietnym posiadającym czworo i więcej dzieci, z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej do szkoły na terenie Gminy i z powrotem do miejsca zamieszkania.
  • Ponadto w 2013 roku Rada Gminy Żabia Wola podjęła uchwałę Nr 3/XXIV/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.  wprowadzającą kolejne uprawnienie dla rodzin posiadających 4 lub więcej dzieci- 50% zniżkę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola.

Aby stać się partnerem programu należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli osobiście, przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną formularz akcesyjny. W formularzu tym należy określić między innymi wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych i okres udziału w programie. Pracownicy samorządu dostarczają porozumienie dotyczące partnerstwa w programie, przygotowane na podstawie danych zawartych w formularzu akcesyjnym oraz materiały do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje o udziale w programie można zamieszczać we wszelkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych.

Poniżej wniosek i załączniki do pobrania:

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3353
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-28 15:18:31