Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻABIEJ WOLI

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zabiawola.pl

Treść strony

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

  • plakat aoon
  • logo_MRiPS_jpg

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 -nabór wniosków

Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli ogłasza nabór wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023                                                                     .

Miejsce załatwienia sprawy:

Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli, Ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola
tel. (46) 857 82 88
Godziny pracy: poniedziałek – - 8.00 - 17.00
wtorek – czwartek - 8.00 - 16.00  piątek - 8.00 - 15.00

Usługi asystenckie obejmują m.in. wsparcie uczestnika przy wykonywaniu codziennych czynności, wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.  Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  • Karta zgłoszenia do Programu.
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
  • Oświadczenie uczestnika Programu o wyborze asystenta.
  • Podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.


Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać małżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje do sprawowania usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych.

Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o niekaralności.
  • Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
  • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Komplet dokumentów należy składać do 31 stycznia 2023 r. bezpośrednio do Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli, ul. Główna 5 , 96-321 Żabia Wola,  W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt:

tel. 46 857 82 88

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie na zasadach określonych w Regulaminie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli będą się kontaktować z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do Programu.

Po 31 stycznia 2023 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2220
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-01 14:28:08